Patrząc przez pryzmat czasu spędzonego na studiach magisterskich, można przypuszczać, że niejeden student nie chce się z nami rozstać. Nie chodzi mi tu tylko o czas oczekiwania na egzamin magisterski, który w przypadku złożenia pracy na ostatni dzwonek wydłuża studia o prawie semestr, ale przede wszystkim o liczne powtarzania semestru, skreślenia, wznowienia, powtarzania i znowu skreślenia, i znowu wznowienia… Warto dodać, że jeden ze studentów obecnych studiów magisterskich ma bodaj czterocyfrowy numer albumu. Ja rozpoczynając studia niemal dwie dekady temu miałam numer czternaście tysięcy coś, czyli pięciocyfrowy.

Obecny Regulamin studiów kładzie kres studiom bez końca. Konkretnie robi to § 27 ust. 3.3. i 5. Pierwszy punkt brzmi:

3. Powtarzanie przedmiotu i warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów w następnym semestrze nie może być orzeczone: (…) 3) w przypadku konieczności powtarzania tego samego przedmiotu po raz drugi.

Kolejny ustęp dopełnia obrazu:

5. Skierowanie na powtarzanie przedmiotu i warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów wyklucza możliwość kolejnego skierowania na powtarzanie zajęć z tego samego przedmiotu i ponownego warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów.

Innymi słowy warunek można mieć tylko raz z tego samego przedmiotu. Nie można także powtarzać dwukrotnie tego samego semestru.

Zapisy te są Państwu znane, jednak mają one znacznie dalej idące konsekwencje. Oznaczają bowiem brak możliwości wielokrotnego powtarzania tego samego przedmiotu. Jeżeli student przedmiotu nie zaliczy dwukrotnie zostaje skreślony z listy studentów. Wznowienie takiego studenta nie jest możliwe, ponieważ wznowienie oznacza kontynuację przerwanych studiów (czyli de facto obejście ograniczenia wynikającego z § 27 ust. 3.3. i 5). Innymi słowy studentów, którzy nie zaliczyli dwukrotnie tego samego przedmiotu czeka skreślenie z listy studentów, a jeśli chcą uzyskać dyplom naszej Uczelni, to tylko i wyłącznie poprzez ponowną rekrutację na studia.

Nie ma także opcji zamiany przedmiotu objętego warunkiem na inny, ponieważ również oznaczałoby to obejście zapisów § 27 ust. 3.3. i 5.

O ile wielokrotne niezaliczenie tego samego przedmiotu zdarza się niezmiernie rzadko, dużym problemem byłoby zastosowanie tej zasady w przypadku seminarium magisterskiego (bo jest to zdecydowanie najczęściej powtarzany przez Państwa przedmiot). Oznaczałoby bowiem jednokrotną możliwość powtarzania semestru tytułem seminarium, a następnie skreślenie i ponowną rekrutację na studia, tylko po to, aby dokończyć pisanie pracy i ją złożyć.

[edit: zmiana] Szczęśliwie seminarium magisterskie – choć jest przedmiotem z przypisanymi ECTS – rządzi się swoimi prawami, o których mowa w § 37 ust. 4:

Dziekan, na udokumentowany i umotywowany wniosek osoby, która została skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na semestr z zajęciami w formie seminarium dyplomowego.

Dziekan może zatem studenta wznowić mimo, że ten wykorzystał dwukrotnie możliwość zaliczenia seminarium magisterskiego, aby dokończył pisanie pracy.[/edit]

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego życzymy Państwu ukończenia studiów zgodnie z planem, czyli w ciągu 4 semestrów ?

Współpraca: dr Renata Pajewska-Kwaśny

(Visited 19 870 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)