Być może niektórzy Czytelnicy bloga i Facebooka pamiętają nasze przypominajki i prośby, aby dokonać wyboru seminarium magisterskiego przed 30 września. Jak się okaże w niniejszym wpisie, ma to znaczne konsekwencje dla terminu złożenia pracy magisterskiej. Nie wpływa zarazem na formę egzaminu, która zmienia się w sposób zasadniczy za sprawą obecnego Regulaminu studiów.

W obecnym roku akademickim przewidujemy 2 typy egzaminów (jedno- i dwuczęściowy) oraz 2 rodzaje terminów składania prac dyplomowych (długi i wydłużony). Zważywszy na to, że prace składają Państwo w obu semestrach, daje to 5 różnych scenariuszy. Instrukcja dziekańska omawia je wszystkie, natomiast poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, a przede wszystkim kryteria przynależności do poszczególnych kategorii studentów – każdy ma bowiem jeden z góry określony scenariusz. Tylko my musimy orientować się we wszystkich opcjach, aby je wszystkie odpowiednio przeprowadzić.

Terminy składania prac:

 1. Studenci, którzy złożyli ją do 29/09/2017 mają już ten problem z głowy.
 2. Studenci, którzy rozpoczęli seminarium magisterskie przed wejściem w życie nowego Regulaminu, a zatem mają swojego promotora przynajmniej od 30/09/2017, składają prace magisterskie według terminów starego Regulaminu, a zatem do końca planowanego czasu studiów (czyli do końca semestru IV – jest to, biorąc pod uwagę obecny regulamin, termin wydłużony), czyli
  • 23/02/2018, w przypadku studentów, którzy są obecnie na IV semestrze,
  • 28/09/2018, w przypadku studentów, którzy są obecnie na III semestrze.
 3. Studenci, którzy wybiorą, albo wybrali promotora po 30/09/2017, rozpoczęli seminarium pod rządami obecnego Regulaminu studiów, a zatem ich termin złożenia pracy dyplomowej to 3 miesiące przed planowanym czasem ukończenia studiów, czyli 30/06/2018 (biorąc pod uwagę, że seminarium trwa prawie dwa semestry, jest to mimo wszystko nadal termin długi).

Studenci, którzy powinni złożyć pracę magisterską do 29/09/2017, ale tego nie zrobili, mają możliwość zakwalifikowania się do jednej z dwóch ostatnich kategorii:

 1. Jeżeli zdecydują się na powtarzanie semestru, wówczas seminarium trwa i obowiązuje termin jak w pkt (2), czyli do końca planowanego czasu ukończenia studiów (uwaga: obecny Regulamin skraca liczbę powtarzań tego samego przedmiotu, czyli nie można przedłużać sobie terminu złożenia pracy w nieskończoność).
 2. Jeżeli zostają wznowieni na studia, nastąpi to wraz z początkiem semestru letniego i obowiązuje ich termin jak w pkt (3), ponieważ seminarium zostało przerwane (na mocy skreślenia). Studentów, którzy wznowili się wcześniej na bieżący semestr również obowiązuje termin z nowego regulaminu, z tym że ich planowany czas ukończenia studiów to 23/02/2018, stąd 3 miesiące wcześniej to 23/11/2017.

Ta drobna z pozoru różnica wynika z procedur dostosowawczych między jednym a drugim regulaminem, w myśl których sprawy wszczęte pod starym Regulaminem, ale nie zakończone, są procedowane według starego Regulaminu studiów.

Jeżeli chodzi o egzamin dyplomowy, to jest on osobnym bytem w stosunku do seminarium magisterskiego, nawet jeżeli logicznie następuje po nim. Innymi słowy to, że obowiązuje termin złożenia pracy magisterskiej według poprzedniego regulaminu, nie oznacza, że obrona będzie odbywać się na starych zasadach. A zatem:

Obrony prac dyplomowych są następujące:

 1. Jeżeli praca dyplomowa została złożona do 29/09/2017, a student nie ma żadnych innych zaległości, wówczas wszczęła się procedura przygotowywania studenta do obrony pod dotychczasowym Regulaminem (z 2015 r.), a zatem obrona będzie jednoczęściowa = ustny egzamin przed komisją składający się z trzech pytań: z kierunku, z pracy i z ekonomii.
 2. Jeżeli praca dyplomowa została złożona po 30/09/2017, wówczas obowiązuje egzamin dwuczęściowy, składający się z pisemnego egzaminu z ekonomii, a następnie ustnego egzaminu przed komisją (tym razem 2 pytania – z pracy i z kierunku).

Jest to pierwszy, ale z pewnością nie ostatni wpis na temat nowej organizacji obron. Wszystkie informacje będziemy sukcesywnie zamieszczać w zakładce DSM „Praca magisterska”. Na razie rozpoczynamy przygotowania, aby okiełznać pięć równoległych rzeczywistości przez najbliższy rok akademicki, a póki co wybronić studentów, którzy terminowo złożyli swoje prace dyplomowe i nie mają żadnych innych zaległości.

Szczegółowe informacje w postaci Instrukcji Dziekana dostępne są również na stronie DSM.

Współpraca: dr Renata Pajewska-Kwaśny

(Visited 5 658 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)