Niniejszy wpis krótko omówi proces rozliczania studenckich praktyk zawodowych. Jeżeli chcą Państwo rozliczyć regularną pracę zawodową jako praktykę, proszę wypełnić załącznik 2 do zarządzenia nr 27 Rektora SGH z 19 maja 2016 roku. Jeżeli chcą Państwo rozliczyć typową praktykę, proszę wypełnić załącznik 4 do zarządzenia nr 27 Rektora SGH z 19 maja 2016 roku (proszę pamiętać o tym, że typowa praktyka powinna być wcześniej zgłoszona w SGH – w zarządzeniu nr 27 Rektora SGH znajdą Państwo nawet wzór umowy o realizację praktyk u wybranego pracodawcy). Wszystkie niezbędne druki, o których wyżej wspominałem, znajdą Państwo na stronie Działu Organizacji Dydaktyki (w zakładce „Praktyki studenckie”).

Tygodniowo rozpatruję około 20-30 podań o zaliczenie praktyk zawodowych lub też uznanie regularnej pracy zawodowej studenta jako praktyki. W dużej mierze jest to praca administracyjna, ponieważ to opiekunowie kierunków dokonują, na podstawie materiałów dostarczonych przez studentów, oceny merytorycznej zrealizowanej praktyki lub wykonywanej przez studentów pracy zawodowej. Ocena merytoryczna polega między innymi na analizie zgodności danej praktyki lub pracy zawodowej z efektami kształcenia dla wybranego przez studenta kierunku. Dlatego dziekan kieruje się opinią opiekuna kierunku przy ocenie, czy dana praca lub praktyka może zostać zaliczona i „wyceniona” na 3 punkty ECTS.

Jednocześnie cały proces rozpatrywania praktyk studenckich „pilotują” nieocenione asystentki toku, dlatego chciałbym złożyć tu serdeczne podziękowania asystentkom toku, które systematycznie przyjmują dokumenty o zaliczenie praktyk zawodowych od studentów, przekazują te dokumenty do rozpatrzenia opiekunom kierunków, a następnie przedkładają dziekanom do ewentualnej akceptacji i podpisu.

Ot, i to cała magia procesu rozliczania studenckich praktyk zawodowych.

(Visited 1 847 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
dr, adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej oraz prodziekan Studium Magisterskiego SGH

Ostatnie wpisy Adam Karbowski (zobacz wszystkie)