Źródło: http://tex.stackexchange.com/

Stosunkowo często zadają Państwo bardzo konkretne pytania w swoich bardzo indywidualnych sprawach. Sprawy te różnią się między sobą, jednak mają często wspólny element, którym jest pytanie w dwóch wersjach:

  • Czy mam prawo do [czegokolwiek]?
  • Czy mogę złożyć podanie do Dziekana?

Odpowiedzi na oba te pytania określają w dużej mierze nie tylko Państwa edukacyjne losy, a także granice dziekańskiej decyzyjności.

Większość odpowiedzi na pytanie pierwsze zawiera Regulamin studiów, który jasno określa prawa i obowiązki studenta. A zatem niezależnie od dziekańskiej woli lub jej braku, student ma prawo do niechodzenia na wykłady (co nie zmienia faktu, że musi zapisać się na odpowiednie zajęcia, aby zrealizować semestr), a nie ma prawa do przystąpienia do egzaminu, jeżeli nie zaliczył ćwiczeń (nie działa tu także metoda faktu dokonanego, czyli przystąpienie do egzaminu i liczenie na to, że zostanie to potraktowane jako zaliczenie przedmiotu). Obie kwestie rozstrzyga Regulamin (odpowiednio art. 21.3 oraz 23.3).

W pozostałych przypadkach rozwiązaniem jest odpowiedź na pytanie drugie, choć chodzi mi nie tyle o samą odpowiedź w sensie dosłownym (bo jest pozytywna), co o związaną z nią decyzję (tu może być różnie). Mają Państwo bowiem prawo do złożenia jakiegokolwiek podania do Dziekana, a my mamy obowiązek je przyjąć i rozpatrzeć – pozytywnie, albo negatywnie. Na przykład w przypadku kolizji egzaminów Dziekan może (ale nie ma obowiązku) przyznać studentowi dodatkowy termin (art. 22.5). Podobnie, w przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie Dziekan może (ale nie musi i najczęściej tego nie robi, jeżeli student złoży w stosownym czasie podanie o wpis warunkowy bądź powtarzanie semestru) skreślić studenta (art. 32.2.1).

A co dzieje się w przypadkach, o których Regulamin milczy? Na przykład: ile razy student może się wznawiać? Zaczynamy od Regulaminu (art. 35), który określa warunki brzegowe: wznowić może się student po zaliczeniu I semestru, a od czasu skreślenia nie może upłynąć więcej niż 5 lat. Nadal jednak nie ma odpowiedzi na pytanie o liczbę razy. Skoro Regulamin na ten temat milczy, działa zasada numer dwa – należy złożyć podanie do Dziekana i czekać na decyzję. A zatem, odpowiedź wygląda tak:

  1. Jeżeli student nie ukończył I semestru ⇒ zero razy.
  2. Jeżeli student został skreślony ponad 5 lat temu ⇒ zero razy.
  3. Jeżeli (1) i (2) są fałszywe ⇒ N razy, gdzie N oznacza ostatnią pozytywną decyzję Dziekana. W przypadku potrzeby N+1 (czyli decyzji negatywnej) studentowi przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów.
(Visited 571 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)